Duże drapieżniki
Data Temat
2009-03-20 13:25 Barionyks
2009-03-20 13:18 Giganotozaur
2009-03-20 13:17 Tarbozaur
2009-03-20 13:17 Karcharodontozaur
2009-03-20 13:16 Karnotaur
2009-03-20 13:15 Allozaur
2009-03-20 13:14 Tyranozaur
2009-03-20 13:14 Spinozaur